Pflanzenerde Nat. Mediterrane o. Torf mit NaturXylit 18L